Skaitmeninė transformacija, kurią paspartino COVID-19 pandemija, paskatino skaitmeninį pakilimą ir paskatino įgūdžių revoliuciją Europoje. Tai iššūkis ir galimybė, kai suartėja įtraukties ir augimo klausimai. Europai reikalingos skaitmeniniam amžiui pritaikytos švietimo sistemos ir papildomos suaugusiųjų mokymo ir perkvalifikavimo programos. Šis dvilypis uždavinys yra susijęs tiek su pagrindiniais skaitmeniniais įgūdžiais, tiek su specializuotais įgūdžiais, kurių reikia norint diegti bazinių didelio poveikio technologijų, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto ar daiktų interneto inovacijas ir didinti kibernetinį saugumą.

ES skaitmeninio dešimtmečio link

Šių dviejų aspektų svarbą pabrėžia ES skaitmeninės politikos kelrodis ir jo plataus užmojo tikslai skaitmeninių įgūdžių srityje. Vis dėlto naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad dabartinėmis iniciatyvomis nebus pasiekti du pagrindiniai tikslai – iki 2030 m. bent 80 proc. Europos suaugusiųjų suteikti pagrindinius skaitmeninius įgūdžius ir įdarbinti 20 mln. skaitmeninių specialistų. Jei labai neišaugs investicijos ir inovacijos šioje srityje, dabartinė augimo kreivė rodo, kad iki 2030 m. tik 64 proc. gyventojų įgis bent pagrindinius skaitmeninius įgūdžius ir bus įdarbinta tik 13,3 mln. skaitmeninių specialistų.

2022 m. ataskaita „Švietimo ateitis skaitmeniniams įgūdžiams“

Naujausioje „Makers & Shapers“ ataskaitoje „Švietimo ateitis skaitmeniniams įgūdžiams“ (angl. The Future of Education for Digital skills) EIT Digital analizuoja viešųjų ir privačiųjų institucijų plačiai apibrėžto švietimo ir mokymo pasiūlą. Nustatytos pagrindinės esamos padėties spragos, parengti prognozavimo scenarijai ir pateikti trys pagrindinės rekomendacijos, kaip Europoje būtų galima pasiekti palankiausią scenarijų. 

Europos viešoji švietimo sistema – nuo pradinių mokyklų iki universitetų – turi skubiai modernizuoti iš esmės pasenusias skaitmeninio švietimo programas.

Visuomenė turi reformuoti savo mokymo programas visais lygmenimis, kad jos labiau atitiktų kintančias technologijas ir darbo rinkos poreikius. Tam reikia organizacinių ir valdymo reformų, kad sistemos būtų atviros partnerystėms su pilietine visuomene, taip pat materialių investicijų į junglumą ir naują pedagogų mokymą. 

Fragmentiškos privačiojo skaitmeninio švietimo iniciatyvos turėtų tapti viena kitą papildančia, platesne ir geriau suderinta skaitmeninių įgūdžių iniciatyvų pasiūla.

Siekdami įtraukti vidutinio lygio skaitmeninius įgūdžius, privatūs subjektai turėtų išplėsti savo veiklos sritį ir rengti kursus, kuriuose dėmesys būtų sutelktas ne tik į jų pačių technologinę ekosistemą. Kartu su viešuoju sektoriumi jie turėtų siūlyti finansinės paramos schemas, kurios padidintų jų siūlomų mokymų dalyvių skaičių. Tam reikia naujų švietimo įstaigų, įmonių, NVO ir vyriausybių partnerysčių.

Kad ES skaitmeninės politikos kelrodžio skaitmeninių įgūdžių tikslai būtų pasiekti sąžiningai, įtraukiai ir tvariai, taip pat atsižvelgiant į didžiulius su tuo susijusius iššūkius ir išlaidas, reikia geriau suderinti visos Europos skaitmeninių įgūdžių iniciatyvas, tinklus ir ekosistemas, kad būtų pagerinta bendra kokybė, veiksmingumas ir veiksmingumas.

Esamos iniciatyvos, pavyzdžiui, EIT ir Europos universitetų tinklų iniciatyvos, turėtų būti geriau koordinuojamos, toliau stiprinamos ir plečiamos įtraukiant privatųjį sektorių. Glaudžiai bendradarbiaudama su ES valstybėmis narėmis, Europos Komisija padės sukurti sąžiningą ir įtraukią skaitmeninių įgūdžių ugdymo sistemą visoje Europoje, kurioje dalyvautų ir viešojo, ir privačiojo švietimo paslaugų teikėjai.

Apie autorių

Prof. Willemas Jonkeris yra "EIT Digital" generalinis direktorius. Jis yra sukaupęs didelę patirtį IRT srityje tiek pramonėje, tiek akademinėje srityje. Groningeno universitete studijavo matematiką ir informatiką, dirbo Delfto technologijos universitete, Utrechto universitete apgynė daktaro disertaciją ir yra neetatinis kompiuterių mokslo profesorius Tventės universitete.

Apie organizaciją

„EIT Digital“ – tai vartai į Europos skaitmenines inovacijas. 

Inovacijų ateitį įkūnijame sutelkdami visos Europos įvairių suinteresuotųjų subjektų atvirų inovacijų ekosistemą, kurią sudaro didžiausios Europos bendrovės, MVĮ, startuoliai, universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, kurioje studentai, tyrėjai, inžinieriai, verslo vystytojai ir investuotojai tenkina skaitmeninio verslumo technologijų, talentų, įgūdžių, verslo ir kapitalo poreikius. 

Kuriame naujos kartos skaitmenines įmones, skaitmeninius produktus ir paslaugas ir ugdome skaitmeninio verslumo talentus, padėdami įmonėms ir verslininkams patekti į skaitmeninių inovacijų ribas, teikdami jiems technologijas, talentus ir paramą augimui. 

„EIT Digital“ tenkina konkrečius inovacijų poreikius, pavyzdžiui, ieško tinkamų partnerių, kurie galėtų pateikti technologijas į rinką, remdamas skaitmeninių technologijų įmonių plėtrą, pritraukdamas talentus ir ugdydamas savo skaitmenines žinias ir įgūdžius. 

News details

Author
https://digital-skills-jobs.europa.eu/node/6997
Digital technology / specialisation
Artificial Intelligence
Cybersecurity
Internet of Things
Digital skills
Digital skill level
Basic
Intermediate
Advanced
Digital expert
Type of initiative
International initiative