Pagal šį programos "Horizontas Europa" kvietimą teikiamuose projektuose numatyta: kurti naują pagalbinę medžiagą, mokymo programas ir mokymosi būdus mokslininkams, duomenų tvarkytojams, duomenų valdytojams ir naujų rūšių specialistams.

Jie turėtų prisidėti prie aukštos ir tinkamos kvalifikacijos specialistų, leidžiančių taikyti atvirojo mokslo praktiką ir turinčių pakankamai žinių apie standartus, taikomąsias programas ir priemones bei geriausią FAIR duomenų, taip pat kitų skaitmeninių mokslinių tyrimų objektų teikimo, tvarkymo, pakartotinio naudojimo, dalijimosi jais ir jų analizės praktiką, prieinamumo. Tai turėtų sudaryti sąlygas mokslininkams pakeisti mokslinių tyrimų vykdymo ir mokslinių tyrimų rezultatų naudojimo būdus, o tai leistų užtikrinti geresnę mokslinių tyrimų kokybę ir didesnį produktyvumą, taip pat prisidėti prie programos "Horizontas Europa" - Europos atvirojo mokslo debesijos (EOSC) partnerystės.

Siekiant užtikrinti, kad valdžios institucijos efektyviai įsisavintų ir naudotų duomenis (pvz., įrodymais pagrįstai politikai formuoti), politikos formuotojai taip pat turėtų įgyti duomenų gavimo, valdymo ir analizės įgūdžių. Todėl pasiūlymai turėtų apimti šias veiklos sritis.

  • Bendradarbiauti su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis nacionaliniu ir instituciniu lygmenimis, kad būtų bendrai kuriami, skatinami, tarpininkaujama ir užtikrinamas skaitmeninės karjeros profilių, konkrečiai susijusių su atviruoju mokslu, pripažinimas. Tai apima profesinio mokymo ir kvalifikacijų kokybės užtikrinimo mechanizmų kūrimą.
  • Skatinti esamas ir kurti naujas mokymo programas (bakalauro, doktorantūros ir profesinio lygmens), atitinkančias atvirojo ir daug duomenų reikalaujančio mokslo poreikius, ir kurti pažangias mokymosi aplinkas, kad būtų galima rengti naujos kartos mokslininkus, bibliotekininkus ir infrastruktūros specialistus tokiomis temomis kaip įvairių duomenų srautų valdymas ir integravimas bei dirbtinis intelektas, skirtas FAIR duomenų valdymui.
  • Skatinti paskirstyto visos Europos naudotojų paramos tinklo kūrimą, remiant esamų kompetencijos ir duomenų priežiūros centrų tinklų bendradarbiavimą, kad būtų galima suteikti žinių apie skaitmeninių rezultatų saugojimą, dalijimąsi ir pakartotinį naudojimą, taip pat apie EOSC paslaugų diegimą ir atvirųjų mokslo išteklių teikimą.
  • Remti mokymosi medžiagos kokybės užtikrinimo ir sertifikavimo sistemos kūrimą, atsižvelgiant į medžiagos gyvavimo ciklą, siekiant užtikrinti, kad mokymas atitiktų technologijų ir politikos pokyčius, kaip mokymosi visą gyvenimą programų dalį.
  • Skatinti valstybės tarnautojų, politikos formuotojų ir agentūrų mokymą, taip pat jų bendradarbiavimą su mokslininkais, kad viešojo administravimo institucijos galėtų efektyviai įsisavinti atitinkamus mokslinius duomenis ir skatinti jų naudojimą įrodymais pagrįstai politikai formuoti, atitinkamais atvejais remdamosi geriausia praktika.

Paraiškas galima teikti iki 2021 m. rugsėjo 23 d. 17.00 val. Briuselio laiku.

Opportunity Details

Form of funding
Dotacija
Digital technology / specialisation
Big Data
Cloud Computing
Digital skills
Target audience
Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Digital skill level
Digital expert
Geographic scope
Europos sąjunga
Type of initiative
EU institutional initiative
Industry - field of education and training
Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined