Ką reikia daryti, kad skaitmeniniai įgūdžiai būtų lavinami ankstyvajame ir visuose švietimo ir mokymo etapuose? Kokių investicijų ir politikos reformų reikia? Europos Komisija nori išklausyti jūsų nuomonę.

Poreikis gerinti visų skaitmeninius įgūdžius buvo akivaizdus dar gerokai prieš COVID-19 krizę. Be to, pandemija aiškiai parodė, kaip svarbu sukurti ir įdiegti aplinką, kurioje būtų užtikrinamas įtraukus, kokybiškas ir prieinamas skaitmeninis švietimas. Dėl šios priežasties, siekiant pagerinti skaitmeninio švietimo prieinamumą ir skatinti skaitmeninius įgūdžius visiems, reikia visos visuomenės pastangų, reikalaujančių aktyvaus vyriausybių, švietimo ir mokymo institucijų, privačiojo sektoriaus ir plačiosios visuomenės dalyvavimo.

Šiuo atžvilgiu Europos Komisija pradėjo dvi naujas iniciatyvas, kuriomis siekiama surinkti pilietinės visuomenės atsiliepimus ir nustatyti, ką reikia padaryti siekiant:

  • užtikrinti, kad visi turėtų prieigą prie skaitmeninio švietimo;
  • skatinti skaitmeninius įgūdžius ankstyvajame ir visuose švietimo ir mokymo etapuose.
     

Dvi apklausos: koks jų tikslas?

Pirmuoju kvietimu teikti informaciją („Skaitmeninis švietimas – sėkmės veiksniai“) siekiama padėti valstybėms narėms vykdyti jų švietimo ir mokymo sistemų skaitmeninę transformaciją, apibrėžiant pagrindinius veiksnius, kuriais sudaromos sąlygos veiksmingai ir įtraukiai skaitmeninio švietimo ekosistemai. Iniciatyva apima visus švietimo ir mokymo lygmenis ir padės modernizuoti švietimo ir mokymo sistemą, didinti teritorinę sanglaudą, socialinę įtrauktį ir teisingumą, kartu skatinant ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą ir konkurencingumą.

Antruoju kvietimu teikti informaciją („Geresnis skaitmeninių įgūdžių ugdymas“) siekiama skatinti kokybišką, įtraukų, nuoseklų ir koordinuotą požiūrį į
skaitmeninių įgūdžių ugdymą visais švietimo ir mokymo lygmenimis ir padėti siekti skaitmeniniame dešimtmetyje nustatytų ES skaitmeninių įgūdžių tikslų: kad 2030 m. 80 proc. suaugusiųjų turėtų bent pagrindinius skaitmeninius įgūdžius ir ES dirbtų 20 mln. IRT specialistų.

Jau dabar galima teikti atsiliepimus, tad išsakykite savo nuomonę! Terminas atsiliepimams pateikti – 2022 m. rugsėjo 16 d. (iki vidurnakčio Briuselio laiku).

Abiem iniciatyvomis siekiama surinkti grįžtamąją informaciją, visų pirma iš valstybių narių politikos formuotojų (pvz., ministerijų, atsakingų už švietimo ir mokymo, užimtumo, pramonės ir skaitmeninės transformacijos politiką), vietos ir regionų valdžios institucijų, skaitmeninių technologijų teikėjų ir švietimo technologijų atstovų.

 

© Europos Komisija

 

News details

Author
https://digital-skills-jobs.europa.eu/node/4349
Digital technology / specialisation
Digital skills
Digital skill level
Basic
Intermediate
Advanced
Digital expert
Type of initiative
EU institutional initiative