Pagal šią „Erasmus+" programą finansuojamos partnerystės įgyvendina nuoseklią ir išsamią sektorinę arba tarpsektorinę veiklą, kurią būtų galima pritaikyti prie būsimų žinių pokyčių visoje ES.

Siekiant skatinti inovacijas, daugiausia dėmesio bus skiriama skaitmeniniams įgūdžiams, nes jie tampa vis svarbesni visuose darbo profiliuose visoje darbo rinkoje. Be to, perėjimas prie žiedinės ir ekologiškesnės ekonomikos turi būti paremtas kvalifikacijų ir nacionalinių švietimo ir mokymo programų pakeitimais, kad būtų patenkinti nauji profesiniai poreikiai, susiję su žaliaisiais įgūdžiais ir tvariu vystymusi.

Švietimo ir įmonių aljansai - tai visų pirma tarptautiniai, struktūrizuoti ir rezultatais grindžiami projektai, kuriuose partneriai siekia bendrų tikslų ir bendradarbiauja siekdami skatinti inovacijas, naujus įgūdžius, iniciatyvumą ir verslumą.

Jais siekiama skatinti inovacijas aukštajame moksle, profesiniame švietime ir mokyme, įmonėse ir platesnėje socialinėje bei ekonominėje aplinkoje. Tai apima visuomenės ir ekonomikos iššūkių, tokių kaip klimato kaita, demografiniai pokyčiai, skaitmeninimas, dirbtinis intelektas ir spartūs užimtumo pokyčiai, sprendimą pasitelkiant socialines inovacijas ir bendruomenių atsparumą, taip pat darbo rinkos inovacijas.

Švietimo ir įmonių aljansai jungia įmones ir aukštojo mokslo bei profesinio mokymo teikėjus, kad šie bendradarbiautų. Veikdami viename ekonomikos sektoriuje arba keliuose skirtinguose ekonomikos sektoriuose, jie kuria patikimus ir tvarius ryšius ir visais aspektais demonstruoja savo novatorišką ir tarptautinį pobūdį. Nors kiekvienoje partnerystėje turi dalyvauti bent vienas profesinio mokymo teikėjas ir viena aukštojo mokslo organizacija, jos gali būti skirtos abiem arba vienai iš šių švietimo sričių.

Jomis ketinama siekti vieno ar daugiau iš šių tikslų:

  • skatinti naujus, novatoriškus ir daugiadisciplininius mokymo ir mokymosi metodus: skatinti naujoves mokymo planavimo ir vykdymo, mokymo metodų, vertinimo metodų, mokymosi aplinkos ir (arba) naujų įgūdžių ugdymo srityse;
  • skatinti įmonių socialinę atsakomybę (pvz., teisingumo, įtraukties, klimato kaitos, aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi srityse);
  • skatinti besimokančiųjų, švietimo darbuotojų ir kitų darbuotojų iniciatyvumą ir verslumo nuostatas, mąstyseną ir įgūdžius pagal verslumo kompetencijų sistemą;
  • gerinti švietimo ir mokymo sistemose ugdomų ir sertifikuojamų įgūdžių kokybę ir aktualumą (įskaitant naujus įgūdžius ir įgūdžių neatitikimo problemą);
  • sudaryti palankesnes sąlygas žinių srautui ir bendram žinių kūrimui tarp aukštojo mokslo, profesinio mokymo, mokslinių tyrimų, viešojo sektoriaus ir verslo sektoriaus;
  • kurti ir remti veiksmingas ir efektyvias aukštojo mokslo ir profesinio mokymo sistemas, kurios būtų susijusios bei įtraukios ir prisidėtų prie naujovių diegimo.

Šis kvietimas teikti paraiškas galioja iki 2021 m. rugsėjo 7 d.

Opportunity Details

Beneficiary

Aukštojo mokslo institucijos, profesinio rengimo ir mokymo įstaigos, paslaugų teikėjai, MVĮ, mokslinių tyrimų institutai, NVO, vietos, regioninio ar nacionalinio lygmens viešosios įstaigos, švietimo, mokymo ir jaunimo organizacijos, ekonominės plėtros agentūros ir kt.

Financing condition

Švietimo ir įmonių aljansai turi apimti ne mažiau kaip 4 Programos šalis ir apimti ne mažiau kaip 8 visateisius partnerius.
Į partnerystę turi būti įtraukti bent 3 darbo rinkos dalyviai (įmonės, bendrovės arba atstovaujamosios tarpininkaujančios organizacijos, pavyzdžiui, rūmai, profesinės sąjungos arba profesinės asociacijos) ir bent 3 švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai (profesinio rengimo ir (arba) aukštojo mokslo įstaigos) kaip visateisiai partneriai. Kiekviename pasiūlyme kaip visateisis partneris turėtų dalyvauti bent viena aukštojo mokslo įstaiga ir vienas profesinio mokymo teikėjas.
Projekto trukmė turėtų būti 2 arba 3 metai.

Form of funding
Dotacija
Digital technology / specialisation
Digital skills
Target audience
Digital skills for the labour force.
Digital skills in education.
Digital skill level
Basic
Intermediate
Advanced
Digital expert
Geographic scope
Europos sąjunga
Type of initiative
EU institutional initiative
Industry - field of education and training
Generic programmes and qualifications not further defined