2017 m. Europos Taryba, Europos Parlamentas ir Europos Komisija paskelbė Europos socialinių teisių ramstį, kuriame nustatyta 20 pagrindinių principų ir teisių, būtinų siekiant sukurti teisingesnę ir įtraukesnę Europos Sąjungą, grindžiamą gerai veikiančiomis ir sąžiningomis darbo rinkomis ir socialinės apsaugos sistemomis. Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plane apibrėžiama veikla, kurios reikia imtis, kad principai virstų konkrečiais veiksmais, kurie būtų naudingi ES piliečiams.

 

Skaitmeninių įgūdžių trūkumo panaikinimas

Kad būtų pasiekti jo tikslai didinti įsidarbinimo galimybes, skatinti inovacijas ir užtikrinti socialinį teisingumą, veiksmų plane daug dėmesio skiriama piliečių skaitmeninių įgūdžių lygio gerinimui, visų pirma didinant suaugusiųjų dalyvavimą mokymuose apie skaitmeninius įgūdžius ir besiformuojančias technologijas. Kvalifikuota darbo jėga yra klestinčios žaliosios ir skaitmeninės ekonomikos variklis, o novatoriškos idėjos, produktai ir technologinė raida – varomoji jėga. Todėl vienas iš pagrindinių plano ramsčių – investuoti į įgūdžius ir švietimą, kad visiems būtų atvertos naujos galimybės.

Šiuo atžvilgiu iniciatyva yra neatsiejama nuo 2021–2027 m. skaitmeninio švietimo plano, kuriuo siekiama remti našios skaitmeninio švietimo ekosistemos kūrimą Europoje ir gerinti skaitmeninius įgūdžius ir kompetencijas, kad būtų galima spręsti visų skaitmeninės transformacijos klausimus.

Be to, spartesnis darbo vietų skaitmeninimas taip pat atkreipia dėmesį į klausimus, susijusius su priežiūra, duomenų naudojimu ir algoritminio valdymo priemonių taikymu. Todėl veiksmų plane šalys ir socialiniai partneriai raginami išnagrinėti priemones, kuriomis būtų užtikrintos sąžiningos nuotolinio darbo sąlygos, ir stiprinti novatoriškus sprendimus, visų pirma skaitmeninius, kurie gali palengvinti fizinį ir virtualų piliečių judumą ir remti socialinės apsaugos teisių perkeliamumą.

 

Veiksmų planas

Plano įgyvendinimas – tai bendros ES institucijų, nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės pastangos. Veiksmų plane siūlomi trys ES tikslai, kurie turi būti pasiekti iki 2030 m.

  • Iki 2030 m. bent 78 proc. 20–64 m. gyventojų turėtų dirbti: kad pasiektų šį tikslą, Europa turės bent perpus sumažinti vyrų ir moterų užimtumo skirtumą (palyginti su 2019 m.), padidinti formaliojo ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugų teikimą ir sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo (NEET) skaičių nuo 12,6 proc. (2019 m.) iki 9 proc.
  • Bent 60 proc. visų suaugusiųjų kasmet turėtų dalyvauti mokymuose: visų pirma bent 80 proc. 16–74 m. amžiaus žmonių turėtų turėti pagrindinius skaitmeninius įgūdžius. Tai laikoma būtina sąlyga siekiant padidinti įtrauktį ir dalyvavimą darbo rinkoje. Be to, reikėtų toliau mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių.
  • Žmonių, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, skaičius iki 2030 m. turėtų būti sumažintas bent 15 mln.: iš 15 mln. žmonių bent 5 mln. turėtų būti vaikai.

Šiais trimis plataus užmojo tikslais siekiama sukurti kvalifikuotą inovatyvią darbo jėgą, gebančią formuoti ES strategijose apibrėžtą žaliąją ir skaitmeninę pertvarką ir prie jos prisitaikyti.

 

Socialinio ramsčio principų įgyvendinimas

Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų planu siekiama visapusiškai įgyvendinti socialinio ramsčio principus. Visų pirma kuriant darbo vietas realiojoje ekonomikoje, visų pirma siekiant palengvinti perėjimą nuo darbo prie žaliojo ir skaitmeninio sektorių. Po to, užtikrinant, kad darbo standartai būtų pritaikyti darbo ateičiai ES ir neatsiliktų nuo sparčių pokyčių, kuriuos lemia skaitmeninimas.

 

Iniciatyvos detalės

Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Ekonomika
Politikos mokslai ir pilietiškumas
Darbo organizavimas
Socialinės paslaugos (plačiosios programos)
Socialinis darbas ir konsultavimas