Skaitmeninis dešimtmetis yra Europos Komisijos į ateitį orientuota strateginė vizija, kaip iki 2030 m. plėtoti skaitmeninę ekonomiką ir pertvarkyti Europos įmones. 2021 m. kovo 9 d. Europos Komisijos pateiktu planu siekiama remti klestinčią skaitmeninę ateitį visiems. Skaitmeninio dešimtmečio vizija ir ateities kryptys taip pat yra Europos skaitmeninės politikos kelrodžio dalis, t. y. sistema, pagal kurią stebima pažanga siekiant 2030 m. tikslų ir tarpinių reikšmių, kartu remiant patikimą valdymo struktūrą, stebėsenos sistemą ir daugiašalius projektus, kuriuose dalyvauja ES, valstybių narių ir pramonės bei privačiojo sektoriaus suinteresuotieji subjektai ir investuotojai.

Kad būtų pasiekti strateginio skaitmeninio dešimtmečio komunikacijos tikslai, veiksmus sudaro 4 pagrindiniai aspektai: skaitmeniniai įgūdžiai, skaitmeninė įmonių transformacija, saugi ir tvari skaitmeninė infrastruktūra ir viešųjų paslaugų skaitmeninimas. 

Skaitmeninis dešimtmetis. skaitmeniniai įgūdžiai visiems iki 2030 m.

ES imsis veiksmų, kad padidintų kvalifikuotų ir kompetentingų informacinių ir ryšių technologijų (IRT) specialistų skaičių ir apmokytų daugiau skaitmeninių ekspertų, kad pasiektų 20 mln. IRT specialistų Europoje (2019 m. IRT specialistai Europoje sudarė 7,8 mln. arba 4 proc. visų darbuotojų). Strateginiai veiksmai įgūdžių srityje taip pat apima lyčių ir įvairovės skirtumų mažinimą technologijų sektoriuje ir iniciatyvas, skirtas moterų karjeros perspektyvoms šioje srityje (IT sektorius Europoje yra vienas didžiausių lyčių skirtumų – 2019 m. 82,1 proc. IRT specialistų buvo vyrai).   

Didėjant priklausomybei nuo technologijų, skaitmeniniai gebėjimai ir įgūdžiai tapo itin svarbūs norint dalyvauti visuomenės gyvenime, naudotis skaitmeninėmis viešosiomis paslaugomis ir išlikti konkurencingai darbo rinkoje. Iki 2030 m. 80 proc. Europos piliečių turėtų turėti bent bazinį skaitmeninių įgūdžių lygį.

Skaitmeninis dešimtmetis yra platesnio strateginio Europos Komisijos prioriteto dalis: užtikrinti, kad Europa būtų pasirengusi skaitmeniniam amžiui. Ji yra strateginė iniciatyva, kuria remiami ir papildomi įvairūs pastarojo meto ES institucijų veiksmai (Skaitmeninio švietimo veiksmų planas, Skaitmeninės Europos programa, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė), kuriais siekiama skatinti piliečių ir įmonių kvalifikacijos kėlimą. 

Skaitmeninio dešimtmečio politikos programa

Komunikate siūloma susitarti dėl skaitmeninių principų rinkinio, skubiai pradėti svarbius daugiašalius projektus ir parengti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų nustatytas patikimas valdymas taikant stebėsenos ir bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis mechanizmą, kad būtų užtikrinta pažanga – politikos programa „Kelias į skaitmeninį dešimtmetį“ (politikos programa).

Šiuo tikslu komunikate „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“ nustatyti konkretūs skaitmeniniai tikslai, kuriuos Sąjunga kaip visuma turėtų pasiekti iki dešimtmečio pabaigos, kaip pirmą kartą apibrėžta komunikate dėl skaitmeninės politikos kelrodžio. Taip pat nustatoma nauja valdymo su valstybėmis narėmis forma, taikant metinio Sąjungos institucijų ir valstybių narių bendradarbiavimo mechanizmą, siekiant užtikrinti, kad Sąjunga kartu įgyvendintų savo užmojus. 

Žinoma, siekiant visiems Europos Sąjungos gyventojams suteikti pagrindinių skaitmeninių įgūdžių, pagal Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų planą ir Skaitmeninio švietimo veiksmų planą „Kelias į skaitmeninį dešimtmetį“ numatytas tikslas 16–74 metų amžiaus asmenims, turintiems bent pagrindinius skaitmeninius įgūdžius, 2030 m. pasiekti 80 proc. tikslą. Be to, skaitmeninis mokymas ir švietimas turėtų remti darbo jėgą, kurioje žmonės galėtų įgyti specializuotų skaitmeninių įgūdžių, kad galėtų gauti kokybišką darbą ir atlyginti už
karjerą.

Be to, bus labai svarbu spręsti didelio ES darbo jėgos kibernetinio saugumo įgūdžių trūkumo problemą, nes tai yra svarbus ES apsaugos nuo kibernetinių grėsmių komponentas. Todėl, be Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plane nustatyto pagrindinių skaitmeninių įgūdžių tikslo, ES turi turėti 20 mln. įdarbintų informacinių ir ryšių technologijų specialistų ES, taip pat moterų ir vyrų konvergenciją.

Iniciatyvos detalės

Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Kibernetinė sauga
Daiktų internetas
Didieji duomenys
Didelio našumo kompiuterija
5G
Programinė įranga
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)