Švietimo ir mokymo apžvalga 2021 m.

2021-12-13

Gruodžio 9 d. Europos Komisija paskelbė 2021 m. metinę Švietimo ir mokymo stebėsenos ataskaitą apie švietimo ir mokymo raidą ES ir valstybėse narėse.
Apžvalgoje, kurią ketvirtojo Europos švietimo aukščiausiojo lygio susitikimo metu pristatė už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Marija Gabriel, analizuojamas mokymas ir mokymasis skaitmeniniame amžiuje, nagrinėjami praėjusių metų įvykiai, aptariama skaitmeninių sprendimų svarba mokymui ir mokymuisi, daugiausia dėmesio skiriant 2020 m. išryškėjusiems trūkumams.

Apžvalgoje analizuojama, kodėl valstybėse narėse, net ir investuojant į švietimo infrastruktūrą, vis dar esama didelių skirtumų, kai kalbama apie technologijų naudojimą mokymo procese. 15 proc. jaunimo kartos, kurią apibrėžtume kaip skaitmeninius čiabuvius, trūksta pagrindinių skaitmeninių įgūdžių, tačiau ES šalyse taip pat esama didelių sunkumų, kuriuos įvardija gimnazijų mokytojai. EBPO duomenys rodo, kad jie tik retkarčiais dalyvauja mokymuose apie informacinių ir ryšių technologijų (IRT) naudojimą mokymui, nors mokytojai išreiškia didelį poreikį tobulinti profesinę kvalifikaciją IRT taikymo mokymui įgūdžių srityje.

2021 m. leidime ypač daug dėmesio skiriama švietimo gerovei ir apžvelgiama, kaip pagal Atsigavimo ir atsparumo priemonę bus remiamas ES švietimo ir mokymo sistemų modernizavimas. Pripažindamos, kad tinkamos investicijos į švietimą prisideda prie ekonomikos augimo ir socialinės įtraukties, ES valstybės narės, remiantis naujausiais stebėsenos duomenimis, per pastaruosius metus skyrė maždaug 10 proc. visų viešųjų išlaidų švietimui, tačiau, norint pasiekti patenkinamą rezultatą, reikia toliau tęsti šias pastangas.
Šia kryptimi ES politinėje darbotvarkėje ir toliau daugiausia dėmesio skiriama švietimui, ypač skaitmeniniams įgūdžiams: tarp patvirtintų šios krypties iniciatyvų Komisija taip pat priėmė naują skaitmeninio švietimo veiksmų planą, kuriame atsispindi koronaviruso krizės metu įgyta patirtis ir parengtas planas, kaip sukurti veiksmingą skaitmeninio švietimo ekosistemą, kurioje būtų stiprinami skaitmeniniai gebėjimai, reikalingi skaitmeninei transformacijai.

Daugiau apie stebėseną

Kasmet atliekant švietimo ir mokymo stebėseną analizuojami pagrindiniai Europos švietimo sistemoms kylantys iššūkiai ir pristatomos politikos priemonės, kurios gali padėti joms geriau reaguoti į visuomenės ir darbo rinkos poreikius. Ataskaitą sudaro įvairių šalių palyginimas ir 27 išsamios šalių ataskaitos.

Stebėsenos apžvalgoje pateikiama nemažai šaltinių ir leidinių:

- ES ir šalių ataskaitos;
- santrauka;
- ES faktų suvestinė;
- ES infografikai;
- lankstinukas apie tikslus ES lygmeniu;
- Eurostato individualiai pritaikomi duomenų rinkiniai;
- žemėlapiai ir diagramos.

Šiuos išteklius anglų kalba ir atitinkamomis nacionalinėmis kalbomis html formatu galima rasti Europos Sąjungos leidinių biuro interneto svetainėje.

Apie naujieną

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/education-and-training-monitor-2021
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų