2022 m. švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenio lyginamoji ataskaita apima plačią ES masto švietimo ir mokymo sistemų analizę. Ataskaitoje apžvelgiama pažanga siekiant ES lygmens tikslų, dėl kurių susitarta pagal Europos bendradarbiavimo šioje srityje strateginę programą. Visų pirma nustatyti septyni ES lygmens tikslai ir ši ataskaita juos papildo įvairiais pagalbiniais rodikliais, kad būtų galima išsiaiškinti aplinkybes ir galimus politikos svertus.

Remiantis naujausiais turimais duomenimis, ataskaitoje pristatomos pagrindinės švietimo tendencijos Europos lygmeniu ir pateikiamos rekomendacijos.

Siekiant ateityje mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, reikia geriau reaguoti.

  • 2021 m. švietimo ir mokymo programų nebaigusių asmenų dalis sumažėjo iki 9,7 proc. ir toliau artėjama prie 2030 m. tikslo (mažiau nei 9 proc.). Šiuo metu apie 3,1 mln. jaunuolių yra pasitraukę iš švietimo ir mokymo sistemos ir nėra įgiję vidurinio išsilavinimo, ir tik 42,3 proc. šių jaunuolių dirba.

Profesinis rengimas ir mokymas pasižymi įvairialype ir kintančia aplinka

  • Beveik pusė (48,7 proc.) visų vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalyvauja profesinio rengimo ir mokymo programose. 2022 m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje apžvelgiama pažanga siekiant trijų pagrindinių profesinio rengimo ir mokymo sektoriaus tikslų, apimančių mokymąsi darbo vietoje, judumą ir absolventų įsidarbinimo galimybes.

Aukštojo mokslo plėtra slepia nuolatinius skirtumus

  • 2021 m. 41,2 proc. 25–34 m. amžiaus asmenų turėjo tretinį išsilavinimą, todėl ES sėkmingai juda link 45 proc. 2030 m. tikslo. Tačiau dešimtmečius besitęsianti švietimo plėtra sutapo su vis didėjančiu lyčių atotrūkiu, kuris pasiekė 11,1 procentinio punkto moterų nenaudai.

Permainų epochoje reikia visą gyvenimą trunkančio įgūdžių ugdymo

  • 2021 m. 10,8 proc. 25–64 m. suaugusiųjų per pastarąsias 4 savaites dalyvavo formaliojo arba neformaliojo mokymosi veikloje, o atsigavimas po pandemijos sumažėjo praėjusiais metais.

Dėmesys skaitmeninėms ir tvarumo kompetencijoms skirtas visų amžiaus grupių besimokantiems asmenims

  • Skatinant skaitmeninius ir tvarumo gebėjimus gali būti naudinga juos įtraukti į privalomą švietimą kaip tarpdisciplininius dalykus. Jam taip pat bus naudingas mokytojų pasitikėjimo ir įgūdžių didinimas.

Publication Details

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Asmeniniai įgūdžiai ir tobulėjimas
Švietimas (plačiosios programos)
Švietimo mokslai
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų
Leidinio tipas
Ataskaita