Skaitmeninės pertvarkos uždavinių sprendimas nacionaliniuose EGADP planuose

Europos Parlamento ECON komiteto prašymu parengtame darbiniame dokumente nagrinėjamos iniciatyvos, finansuojamos pagal ekonomikos atkūrimo ir atsparumo priemonę, kuriomis siekiama padėti MVĮ pereiti prie skaitmeninės technologijos. Jame daroma išvada, kad, nors yra daug gerosios praktikos pavyzdžių, išlieka rizika dėl rezultatais grindžiamų tikslų nebuvimo, kai kurių programų sudėtingumo ir santykinai mažo finansavimo lygio, palyginti su kai kuriais užmojais.

Tikslų, grindžiamų (pageidautina suderintomis) įgūdžių sistemomis ir skaitmeninės brandos vertinimais, nustatymas galėtų padėti nustatyti MVĮ remti skirtų iniciatyvų pridėtinę vertę. Skaitmeninės technologijos yra svarbi ekonomikos augimo varomoji jėga. Jos gali pagerinti vidaus verslo procesus ir padėti kurti produktus ir paslaugas, įskaitant proveržio inovacijas, taip pat padėti įmonėms plėstis naujose rinkose ir (arba) naujose geografinėse vietovėse.

Europos Komisijos DESI indeksas, kuriuo vertinamas įmonių skaitmeninis intensyvumas tokiose srityse kaip e. prekybos, debesijos paslaugų ir dirbtinio intelekto (DI) naudojimas, rodo, kad tam tikrose šalyse padaryta pažanga, tačiau vis dar esama spragų, o padėtis gerėja palaipsniui, ypač MVĮ. Pavyzdžiui, 2021 m. tik 18 proc. visų ES MVĮ prekiavo internetu, o 14 proc. visų ES įmonių (visų paslaugų) naudojosi didžiaisiais duomenimis. Tai toli gražu neatitinka Skaitmeninio dešimtmečio tikslų, pagal kuriuos reikalaujama, kad daugiau kaip 90 proc. europinių MVĮ pasiektų bent bazinį skaitmeninimo intensyvumo lygį, o 75 proc. europinių įmonių naudotųsi debesijos, dirbtinio intelekto ir didžiųjų duomenų technologijomis.

Iniciatyvos MVĮ skaitmeninimui remti pagal EGADP

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) tikslas – teikti finansavimą iniciatyvoms, kuriomis siekiama pašalinti šią spragą. Iki šiol patvirtintuose 26 planuose numatytos 24 mlrd. eurų vertės priemonės verslo skaitmeninimui remti, o dar 18 mlrd. eurų skirta su skaitmeninimu susijusiems moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai bei skaitmeninių pajėgumų diegimui remti. Kai kurios valstybės narės pagal savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus skyrė daug išteklių verslo skaitmeninimui. 

Išnagrinėjus ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus 6 valstybėse narėse, nustatyta keletas gerosios patirties pavyzdžių.

  • „Skaitmeninės brandos“ vertinimų teikimas MVĮ ir įgūdžių sistemos sukūrimas.
  • Nustatyti konkrečius rezultatais grindžiamus tikslus, susijusius su skaitmeninės brandos ir įgūdžių tobulinimu, ir įsipareigoti parengti nepriklausomą skaitmeninės strategijos pasiekimų ataskaitą.
  • Europos skaitmeninių inovacijų centrų kaip vieno langelio principu veikiančios įstaigos, skirtos įvairiai paramai MVĮ, įsteigimas.
  • Skaitmeninė pertvarka ir inovacijos gamybos sistemoje.
  • Iniciatyvos, apimančios įvairius paramos MVĮ aspektus ir tikslinę paramą kvantinės kompiuterijos moksliniams tyrimams.
  • Iniciatyvinė grupė, kurioje dalyvautų MVĮ, kuri konsultuotų dėl naujos skaitmeninės strategijos.

Publication Details

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Verslas ir administravimas (plačiosios programos)
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Informacines ir komunikacines technologijos (IKT) apimančios tarpdalykinės programos ir kvalifikacijos
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Leidinio tipas
Darbinis dokumentas