2021 m. kovo 9 d. Europos Komisija paskelbė Europos skaitmeninės transformacijos iki 2030 m. viziją ir nurodė, kaip ji bus įgyvendinta. „Europos skaitmeninio dešimtmečio“ ateities viziją atspindi ir „Skaitmeninis kelrodis“, kuriame išdėstyta ES skaitmeninimo iki 2030 m. vizija ir tikslai. Planuojami veiksmai pagal siekiamus tikslus suskirstyti į keturias pagrindines kryptis:

1) gerinti piliečių skaitmeninius įgūdžius ir specialistų skaitmenines kompetencijas. Skaitmeninių technologijų naudojimas kasdieniame gyvenime tapo norma siekiant visapusiškos įtraukties į šiuolaikinę visuomenę ir ekonomiką. Iki 2030 m. bent 80 proc. visų suaugusiųjų turėtų būti įgiję pagrindinius skaitmeninius įgūdžius, o ES IRT sektoriuje turėtų dirbti 20 mln. specialistų (2019 m. Europoje dirbo 7,8 mln. IRT specialistų, arba 4 proc. visos darbo jėgos). Be to, turėtų padidėti moterų dalis technologijų sektoriuje (Europoje IT sektoriuje lyčių nelygybė yra viena didžiausių - 2019 m. 82,1 proc. IRT specialistų bus vyrai);

2) skaitmeninė verslo transformacija. Iki 2030 m. trys ketvirtadaliai įmonių turėtų naudoti debesų kompiuteriją, didžiuosius duomenis ir dirbtinį intelektą; daugiau nei 90 proc. MVĮ bus pasiekusios bent bazinį skaitmeninio intensyvumo lygį, o vadinamųjų vienaragių skaičius ES padvigubės;

3) saugi, naši ir tvari skaitmeninė infrastruktūra. Iki 2030 m. visi ES namų ūkiai turėtų turėti gigabitinį ryšį ir 5G ryšio aprėptį visose apgyvendintose vietovėse; 20 proc. inovatyvių ir tvarių puslaidininkių pasaulyje būtų gaminama Europoje; ES būtų įdiegta 10 000 klimato požiūriu neutralių itin saugių tinklo paribio mazgų; Europoje būtų sukurtas pirmasis kvantinis kompiuteris;

4) viešųjų paslaugų skaitmeninimas. Iki 2030 m. visos svarbiausios viešosios paslaugos turėtų būti teikiamos internetu, kiekvienas žmogus turėtų turėti prieigą prie savo medicininės e. kortelės, o 80 proc. gyventojų naudotųsi e. tapatybės nustatymo sprendimais.

Skaitmeninis kelrodis apibrėžia stabilią valdymo struktūrą, kuria dalijamasi su valstybėmis narėmis ir kuri grindžiama priežiūros sistema su metinėmis „švieslentės“ ataskaitomis.

Skaitmeninė darbotvarkė iki 2030 m.

Remdamasi „Skaitmeniniu kelrodžiu iki 2030 m.“, kuriame Komisija išdėstė savo viziją, kaip iki dešimtmečio pabaigos sėkmingai skaitmeniniu būdu pertvarkyti Europos ekonomiką ir visuomenę, 2021 m. rudenį Komisija pristatė 2030 m. skaitmeninę darbotvarkę.

Skaitmeninėje darbotvarkėje iki 2030 m. ES plataus užmojo skaitmeniniai planai iki 2030 m. bus paversti konkrečiu įgyvendinimo mechanizmu. Ji sukurs valdymo sistemą, grindžiamą metiniu bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis mechanizmu, kad Sąjungos lygmeniu būtų pasiekti 2030 m. skaitmeninio dešimtmečio tikslai, susiję su skaitmeniniais įgūdžiais, skaitmenine infrastruktūra, skaitmeninėmis įmonėmis ir viešosiomis paslaugomis. Iki 2026 m. Komisija persvarstys šiuos tikslus, kad būtų atsižvelgta į technologinius ir ekonominius pokyčius bei visuomenės raidą.

„Skaitmeninio dešimtmečio“ plane taip pat numatyta nustatyti ir įgyvendinti didelio masto skaitmeninius projektus, kuriuose dalyvautų Komisija ir valstybės narės. Visų pirma Komisijos pasiūlyme numatoma taikyti metinių bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis ciklų mechanizmą, kurį sudarys:

  • struktūrizuota, skaidri ir bendra stebėsenos sistema, pagrįsta skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksu (DESI), pagal kurią būtų vertinama pažanga siekiant kiekvieno 2030 m. tikslo, įskaitant pagrindinius veiklos rodiklius;
  • kasmet rengiama „Skaitmeninio dešimtmečio būklės ataskaita“, kurioje Komisija įvertins pažangą ir rekomenduos veiksmus;
  • kiekvienai valstybei narei - daugiamečiai Skaitmeninio dešimtmečio strateginiai planai, kuriuose šalys išdėstys politiką ir veiksmus, priimtus ar planuojamus 2030 m. tikslo rodikliams paremti;
  • struktūrizuota metinė sistema, skirta aptarti, kur pažanga nepakankama, teikti rekomendacijas ir priimti bendrus Komisijos ir valstybių narių įsipareigojimus tokiems trūkumams pašalinti;
  • daugiašalių projektų įgyvendinimo mechanizmas.

Skaitmeninis dešimtmetis yra platesnio Europos Komisijos strateginio prioriteto - užtikrinti, kad Europa būtų pasirengusi skaitmeniniam amžiui - dalis. „Europos skaitmeninis dešimtmetis“, kaip strateginė iniciatyva, remia ir papildo įvairius kitus ES institucinius veiksmus (Skaitmeninio švietimo veiksmų planą (2021-2027 m.), Skaitmeninės Europos programą, Atsigavimo ir atsparumo mechanizmą), kuriais siekiama gerinti piliečių ir įmonių įgūdžius.

Strategy Details

Biudžetas

Europos Sąjungos lėšos, ES valstybių narių biudžetai, verslo ir NVO parama.

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Kibernetinė sauga
Daiktų internetas
Didieji duomenys
Blokų grandinė
Robotika
Papildytoji realybė
Virtualioji realybė
Didelio našumo kompiuterija
Mašininis mokymasis
Debesų kompiuterija
5G
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Organizacija
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Tikslinė kalba
Lietuvių
Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas

ES valstybės narės

Naujausias strategijos atnaujinimas
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų