Konsultavimas, mokymas ir sertifikavimas IRT srityje nedirbančiam jaunimui Graikijoje

2022-12-02

Už programos įgyvendinimą atsakinga Graikijos informacinių technologijų ir ryšių įmonių asociacija SEPE, taip pat Graikijos nacionalinės skaitmeninių įgūdžių ir darbo vietų kūrimo koalicijos narė.

2022 m. birželio mėn. asociacija pradėjo iniciatyvą, kuria siekiama 1600 25–29 metų amžiaus bedarbių teikti konsultavimo, teorinio ir praktinio mokymo ir sertifikavimo paslaugas. Kad galėtų pasinaudoti programa, dalyviai turi būti užsiregistravę kaip bedarbiai Valstybinėje užimtumo tarnyboje (DYPA). Jie taip pat turi būti su IRT susijusių dalykų absolventai iš aukštojo mokslo įstaigų (AEI), technologinio švietimo įstaigų (TEI), profesinio mokymo institutų (IEK), profesinių licėjų (EPAL) ir profesinių mokyklų (EPAS) visuose šalies regionuose.

Pagrindiniai faktai ir tikslai

Šiuo konkrečiu veiksmu buvo siekiama jau ir taip specializuotiems IRT darbuotojams suteikti papildomų žinių, pagrindinių ir konkrečių profesinių įgūdžių su IRT sektoriumi susijusiais aspektais, turinčiais didelį Graikijos ekonomikos augimo potencialą (pagal tarptautinius ir nacionalinius standartus), ir taip padidinti įsidarbinimo galimybes. 

Kitas tikslas – didinti našumą ir žmogiškųjų išteklių efektyvumą. Pati programos struktūra grindžiama specialiomis žinių metodikomis, susijusiomis su darbo rinkos poreikiais, ypač su dinamišku IRT sektoriumi. Taip siekiama užtikrinti darbo neturinčio jaunimo konsultavimą, sertifikavimą ir mokymą, taip sprendžiant Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koalicijos 3- iojo ramsčio problemą. 

Projekto sumanyme pabrėžiama, kad svarbu modernizuoti švietimo ir mokymo sistemas, kurios šiuo metu nepakankamai parengia jaunimą skaitmeninei ekonomikai ir visuomenei, ir pereiti prie mokymosi visą gyvenimą požiūrio, kad žmonės galėtų pritaikyti savo IRT įgūdžius visą gyvenimą. 

Kiekvienas paramos gavėjas gali pasirinkti vieną iš šių specializacijos sričių: kompiuterių ir tinklo techniko, tinklo valdytojo, duomenų bazių administratoriaus, duomenų bazių programuotojo, programinės įrangos taikomųjų programų techniko, žiniatinklio ir taikomųjų programų projektavimo specialisto, IT sistemų saugumo specialisto, e. prekybos sistemų specialisto, IT sistemų analitiko, IT sistemų administratoriaus ir atvirosios programinės įrangos kūrėjo.

Kodėl tai yra geroji patirtis?

Yra daug įrodymų, kad programa yra tvari. Pagal pirmąją programos kryptį „profesinės konsultacinės veiklos“ tikslas – padėti paramos gavėjams kuo geriau pasinaudoti jau turimais įgūdžiais taikant novatoriškus metodus, kuriais remiamas asmeninis ir profesinis tobulėjimas. 

Profesinio konsultavimo veikla: 2 etapai 

Individualiai pritaikytas konsultavimas, padedantis įgyti įgūdžių, vyksta dviem etapais. Pirmajame etape įvertinamos naudos gavėjo žinios ir įgūdžiai, padedama nustatyti konkrečius mokymosi poreikius ir parinkti mokymo dalyką bei lygį. 2 etape programa orientuota į dalyvio gebėjimų, polinkių ir interesų ištyrimą, ugdant įgūdžius, kurie padės efektyviau tvarkyti asmeninį ir profesinį gyvenimą. Tai apima: kliūčių ir barjerų, susijusių su patekimu į darbo rinką ir tolesniu mokymusi, nustatymą, darbo paieškos metodų analizę ir patarimų teikimą, pagalbą dalyviams kuriant ir tobulinant gyvenimo aprašymą.

Mokymo veikla

Pagal antrąją veiklos kryptį mokymo veikla dalyviams suteikia galimybę įgyti naujų žinių, įgūdžių ir gebėjimų, kurie iš esmės padidins jų galimybes įsidarbinti ir paspartins jų prisitaikymą prie verslo aplinkos pokyčių. 

Mokymo veiklos struktūra – 600 valandų tęstinis profesinis mokymas (200 valandų teorijos ir 400 valandų praktikos), susijęs su specializuotomis profesinėmis žiniomis ir įgūdžiais. Mokymo veiklą vykdo akredituoti mokymo paslaugų teikėjai, o stažuotė įgyvendinama įmonėse realiomis darbo sąlygomis. Taip pat SEPE tvarko įmonių registrą, kuriame atsižvelgiama į projekto stažuočių poreikius. 

Sertifikavimas 

Sertifikavimu arba paskutine programos kryptimi užtikrinama, kad dalyvių įgyti įgūdžiai ir kvalifikacija būtų suteikti pagal standartizuotas procedūras ir kad juos atliktų akredituotos sertifikavimo įstaigos pagal tarptautinius ir nacionalinius standartus. 

Rezultatai ir sąsajos su kitomis ES politikos sritimis

Iniciatyva grindžiama Europos įgūdžių darbotvarke ir taip pat yra susijusi su Europos skaitmenine strategija, Europos ekonomikos gaivinimo planu, didesne parama jaunimo užimtumui ir nacionaline skaitmeninių įgūdžių ir darbo vietų kūrimo strategija – skaitmenine transformacija

Šviečiant ir mokant daugiau jaunimo skaitmeninių profesijų srityje parengiama daug gabių jaunų skaitmeninės srities specialistų, kurie yra pasirengę dirbti ir gali užimti vis daugiau laisvų darbo vietų IRT specialistams Europoje.

Jau 4 iš 10 paramos gavėjų, dalyvavusių paskutinėje SEPE mokymo programoje, rado darbą, daugiausia įmonėje, kurioje jie atliko stažuotę.  

Apie šią patirtį

Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeninė technologija, specializacija
Programinė įranga
Interneto svetainių kūrimas
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Geografinė taikymo sritis - šalis
Graikija
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Iniciatyvos rūšis
Nacionalinė
Finansavimo rūšis
Viešas
Data
-
Organizacija