2021-07-12
  Ketvirtoji pramonės revoliucija siejama su gamybos efektyvumu, sąnaudų mažinimu, supaprastintais darbo jėgos reikalavimais ir verslo modelių pritaikymu. Tačiau ją lydi socialiniai, ekonominiai ir organizaciniai iššūkiai, tokie kaip pajamų nelygybė, visuomenės požiūris į darbo vietų kokybę ir trūkumą, teisiniai klausimai ir duomenų saugumas. Vykdant mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą (MTI) pagal šį programos „Europos horizontas“ kvietimą bus tiriamas socialinių ir ekonominių veiksnių poveikis, kurį darbo rinkoms ir verslo modeliams sukelia naujos griaunamosios technologijos (dirbtinis
  2021-07-05
  Pagal šį programos "Horizontas Europa" kvietimą teikiamuose projektuose numatyta: kurti naują pagalbinę medžiagą, mokymo programas ir mokymosi būdus mokslininkams, duomenų tvarkytojams, duomenų valdytojams ir naujų rūšių specialistams. Jie turėtų prisidėti prie aukštos ir tinkamos kvalifikacijos specialistų, leidžiančių taikyti atvirojo mokslo praktiką ir turinčių pakankamai žinių apie standartus, taikomąsias programas ir priemones bei geriausią FAIR duomenų, taip pat kitų skaitmeninių mokslinių tyrimų objektų teikimo, tvarkymo, pakartotinio naudojimo, dalijimosi jais ir jų analizės praktiką
  2021-06-28
  Šio kvietimo teikti paraiškas tikslas - stiprinti mergaičių ir moterų skaitmenines ir verslumo kompetencijas ir didinti jų pasitikėjimą savimi, kad jos galėtų kūrybiškai jomis naudotis atrasdamos galimybes, diegdamos naujoves ir kurdamos vertę visuomenei. Tai turės teigiamą poveikį ekonomikai, nes bus sudarytos sąlygos taikyti šias universalias kompetencijas sprendžiant visuomenės uždavinius ir įvairiuose ekonomikos sektoriuose, kartu didinant mergaičių ir moterų susidomėjimą šių sektorių sritimis, pavyzdžiui, gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) bei informacinių ir
  2021-06-14
  Pagal šią „Erasmus+" programą finansuojamos partnerystės įgyvendina nuoseklią ir išsamią sektorinę arba tarpsektorinę veiklą, kurią būtų galima pritaikyti prie būsimų žinių pokyčių visoje ES. Siekiant skatinti inovacijas, daugiausia dėmesio bus skiriama skaitmeniniams įgūdžiams, nes jie tampa vis svarbesni visuose darbo profiliuose visoje darbo rinkoje. Be to, perėjimas prie žiedinės ir ekologiškesnės ekonomikos turi būti paremtas kvalifikacijų ir nacionalinių švietimo ir mokymo programų pakeitimais, kad būtų patenkinti nauji profesiniai poreikiai, susiję su žaliaisiais įgūdžiais ir tvariu