Sukurta interaktyvi elektroninė mokymo(-si) priemonė, padedanti ugdyti bendruosius gebėjimus profesiniame mokyme

2021-07-21

Dabartinėje darbo rinkoje nepakanka turėti aukštą profesinę kvalifikaciją, taip pat būtina nuolat ugdyti ir asmenines kompetencijas, kurios dėl sparčiai kintančių technologinių pokyčių įgyja vis didesnę reikšmę specialistų konkurencingumui.

Siekiant suteikti paramą mokytojams ugdant bendruosius gebėjimus, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau — ŠMSM) nustatė strateginį uždavinį – nacionaliniu lygmeniu stiprinti bendrųjų gebėjimų ugdymą profesiniame mokyme, panaudojant interaktyvias elektronines mokymosi priemones. Įgyvendinant ŠMSM deleguotas užduotis, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro (toliau — KPMPC) įgyvendinamo projekto „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (projekto kodas 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001), metu 2019 m. parengė interaktyvią elektroninę mokymosi priemonę, skirtą ugdyti iniciatyvumo ir verslumo bei mokymosi mokytis bendruosius gebėjimus (toliau — IMP).

IMP paskirtis — ugdyti mokinių, kurie mokosi pagal formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo bei neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas iniciatyvumo ir verslumo bei mokymosi mokytis bendruosius gebėjimus. IMP skirta profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjams, mokytojams, mokiniams.

Siekiant atliepti šiuolaikines mokymo(si) tendencijas, IMP turinys patalpintas interaktyvioje elektroninėje mokymosi aplinkoje Educton. Educton aplinka skirta ne tik talpinti ir pateikti mokomąją medžiagą naudotojams interaktyviai, bet ir suteikti individualizuotą, dinamišką mokymo(si) aplinką. Mokytojas, susikūręs individualią mokomosios priemonės kopiją, gali ją pritaikyti savo poreikiams, papildyti konspektais, koreguoti ne tik teorinę dalį, bet ir praktinę, įsivertinimo dalis, pasidalinti savo medžiaga su kitais mokytojais, analizuoti priemonės panaudojamumo statistikos rodiklius.
Kiekvienam bendrajam gebėjimui ugdyti yra parengtas atitinkamas bendrasis modulis. Bendrajame modulyje yra pateikiamas visos apimties turinys, kuris yra skirtas naudoti tiek ugdant mokinius pagal profesinio mokymo programas, tiek pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas. Tam, kad IMP naudotojas galėtų paprastai ir greitai pritaikyti turinį savo pamokose, jis yra suskirstytas į sąlygines pamokas. Bendrojo modulio turinys yra suprojektuotas tokiu principu, kad mokytojas gali taikyti IMP turinį savo pamokose nesilaikant pamokų eiliškumo, o atsirenkant jam aktualias temas, potemes ar tik atskiras praktines užduotis.

IMP turinys yra pritaikytas 180-ai profesinio mokymo programų, kurios apima 16 ūkio sektorių. Bendrojo modulio pagrindu yra parengti specializuoti moduliai, kurie turi įvadines temas, pristatančias atitinkamo gebėjimo ugdymo aktualumą konkretaus sektoriaus atžvilgiu, turinio apimtis yra atitinkamai pritaikyta kvalifikacijos įgijimo trukmei bei sudėtingumui pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros (LTKS) atitinkamą kvalifikacijos lygį.
IMP turinį sąlyginai galima suskirstyti į 3 pagrindines dalis: teorinę, praktinę, įsivertinimo. IMP teorinė dalis skirta suteikti žinių, supratimą, ugdyti nuostatas atitinkamo gebėjimo ugdymo srityje. Teorinę dalį sudaro ne tik tekstinė informacija, bet ir iliustruota bei video vaizdinė medžiaga, interaktyvių įrankių pagalba tekstinę informaciją galima ne tik skaityti, bet ir išklausyti (kompiuterinis įgarsinimas), pristatyti prezentacijų formatu, komentuoti, pateikti mokytojui klausimus. IMP praktinę dalį sudaro praktinės užduotys (simuliacijos), skirtos įtvirtinti teorines žinias per praktinę veiklą, ugdyti praktinius įgūdžius. Praktinių užduočių specifika yra ta, kad jos gali būti pritaikomos grupiniam mokinių darbui ir adaptuojamos pagal kiekvieno mokytojo poreikius, taip pat yra galimybė analizuoti grupės mokinių rezultatus. IMP įsivertinimo dalis skirta įvertinti mokinių pažangą bei IMP turinio įsisavinimo lygiui nustatyti. Įsivertinimo dalį sudaro klausimynai, testai, interaktyvūs įrankiai, rodantys mokinio pažangą.

Siekiant užtikrinti sėkmingą IMP naudojimą pamokose, suteikti mokytojams ir mokiniams tam tikslui būtinų žinių ir gebėjimų, parengti praktiniai vadovai mokytojui ir mokiniui, paaiškinantys kaip naudoti IMP ugdant (mokantis) pagal profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas. Praktiniuose vadovuose išsamiai ir nuosekliai pristatomos temos, paaiškinama praktinių užduočių sudarymo logika, įsivertinimo dalies pritaikymo principai, pateikiama išsami instrukcija, kaip naudotis Educton aplinkos funkcionalumu.

IMP naudotojams KPMPC nuolat teikia konsultacijas IMP turinio panaudojimo bei administravimo klausimais, pagal poreikį atnaujinama metodinė konsultacinė medžiaga, organizuojami mokymai profesinio mokymo teikėjams.

Apie šią patirtį

Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Tarpiniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Lietuva
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Nežinoma
Iniciatyvos rūšis
Nacionalinė
Finansavimo rūšis
Viešas