Bendros NSK steigėjų ir partnerių veiklos:

 • dalyvavimas rengiant ir vertinant Lietuvos strateginius dokumentus ( pvz. Lietuvos skaitmeninės plėtros programos 2021-2030 skaitmeninių įgūdžių dalis, EBPO rekomendacijos Lietuvai kuriant įgūdžių strategiją ir t.t.);
 • Kartu su kitomis ES NSK vykdyti projektą „Europos skaitmeninių įgūdžių informavimo sistemos diegimas Lietuvoje” (angl. k. „Promoting European platform for digital skills and jobs in Lithuania“)
 • NSK partnerių susitikimai , kurių metu vyksta projektų pristatymas, dalijimasis patirtimi susidūrus su COVID 19 iššūkiais ir t.t.
 • ES ir LT gyventojų skaitmeninių įgūdžių lygio pokyčių tyrimų info

NSK narių veiklos ir projektai

Sklaidos renginiai

Saugesnio interneto savaitė

Tikslas

Organizuoti ir aktyviai dalyvauti kasmetiniame renginyje „Saugesnio interneto diena“, kuris vyksta tarptautinės kampanijos „Saugesnio interneto savaitė“ metu.

Pagrindinis tikslas – skatinti Lietuvos visuomenę, ypač vaikus ir jaunimą, saugiai naudotis internetu.

Finansavimas
Projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“
Organizatorius
Projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“
Data

„Senjorų dienos internete“

Tikslas

Nacionaline akcija  siekiama sudominti ir paskatinti Lietuvos senjorus drąsiau ir daugiau naudotis šiuolaikinėmis išmaniosiomis technologijomis, žinoti saugaus elgesio taisykles internete bei   kritiškai vertinti informaciją.

Finansavimas
Projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“
Organizatorius
Projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“
Data
-

„Moterys ir technologijos“ (Girls in ICT)

Tikslas

Sklaidos apie IRT svarbą moterims ir merginoms didinimas.

Pagrindinis renginio tikslas yra įkvėpti, skatinti ir remti moteris technologijų srityje,  motyvuoti ir skatinti jaunas merginas studijuoti IRT ir STEM.

Organizatorius
NDMA
Data
-

Programavimo savaitė (CodeWeek)

Tikslas

Organizuoti ir aktyviai dalyvauti renginiuose, seminaruose, vebinaruose ir kitose viešinimo veiklose tarptautinės kampanijos „Programavimo savaitė“ (CodeWeek) metu.

Iniciatyvos tikslas – kompiuterinio mąstymo ir programavimo propagavimas. Renginių, pažintinių užsiėmimų ir akcijų metu siekiama populiarinti programavimą, suprantamai paaiškinti šios srities gebėjimus ir sutelkti motyvuotus žmones mokytis, parodyti, kaip įgyvendinti idėjas programuojant.

Organizatorius
Programavimo savaitės ambasadorė:Renata Danielienė
Data
-

Pažangios mokymosi technologijos

Tikslas

Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, Lietuvos mokslo plėtrą ir mokslinius ryšius. Konferencijos metu mokslininkai, studijų ekspertai, verslo bei valstybės ir švietimo institucijų atstovai pristatys naujus metodinius, technologinius sprendimus ir aktualius nacionalinius bei tarptautinius projektus, skirtus švietimo sistemai. Šiais metais daugiausiai dėmesio skirsime ateities mokymosi aplinkoms.

Organizatorius
NDMA
Data

Kompiuterininkų dienos

Tikslas

Organizuoti forumą technologinių, mokslinių ir švietimo pasiekimų IRT srityje pristatymui, diskusijoms ir sklaidai.

Kompiuterininkų dienų metu dalyvaujantys pedagogai, mokytojai, studentai, mokslininkai, inžinieriai, smulkaus ir vidutinio verslo bei viešojo sektoriaus atstovai ir politikai pristato pasiekimus IRT srityje ir diskutuoja apie ateities tendencijas.

Finansavimas
Registracijos mokestis
Verslo parama
Organizatorius
LIKS
Data
-

Prisijungusi Lietuva

Tikslas

Skatinti, motyvuoti ir padėti ugdyti bei tobulinti skaitmeninius gebėjimus. Projekto tikslinės grupės: nesinaudojantyus internetu, turintys nepakankamus įgūdžius bei įtaką darantys ( bibliotekininkai, e.skautai, benduromenės skaitmeniniai lyderiai ir pan.)

Finansavimas
ERPF ir LR lėšos
Organizatorius
Langas į ateitį
Data
-

„Digital Lithuania academy“

Tikslas

„Digital Lithuania Academy“–  iniciatyva skatinanti viešojo sektoriaus skaitmeninių įgūdžių lavinimą. Šiam tikslui įgyvendinti bus sukurtos 3 priemonės. Šias priemones sudarys skaitmeninių įgūdžių įsivertinimo įrankis (standartas), paskaitos apie DigComp 2.1 kompetencijas (komunikacija) bei mokymų rekomendacijos (mokymai).

Finansavimas
LRV
Organizatorius
Kurk Lietuvai
Data
-

Universiteto link – atotrūkio tarp mokyklų ir universitetų mažinimas per neformalųjį švietimą (Up2U)

Tikslas

Projekto tikslas – sumažinti atotrūkį tarp mokyklų ir mokslo bei studijų institucijų, pasiūlant geresnę formaliojo ir neformaliojo mokymosi scenarijų integraciją, naudojant technologijas ir metodologijas, su kuriomis studentai susiduria universitetuose. KTU kartu su LITNET realizavo ir kviečia naudotis specialiai mokykloms pritaikyta virtualia mokymosi aplinka https://vma.lm.lt.

Finansavimas
H2020
Organizatorius
KTU
LITNET
Data
-

Inovatyvūs sprendimai kaip padidinti mergaičių ir jaunų moterų integraciją į skaitmeninę visuomenę.

Tikslas

„WOMEN4IT“ nagrinėja besitransformuojančios skaitmeninės darbo rinkos struktūrą, kurioje dirba mažiau moterų nei vyrų. Be tinkamai skiriamo dėmesio, šis skaitmeninis atotrūkis padidės ir tik paaštrins lyčių nelygybės problemas. Veiklos sritys:

 • Neužpildytų skaitmeninių darbų kategorijų tyrimai ir jų identifikavimas
 • Jaunų moterų informuotumo didinimas, siekiant tobulinti jų skaitmenines kompetencijas ir pasirinkti karjerą IKT srityje.
 • Profilio sudarymo įrankis ir metodika
 • 1000 jaunų moterų profilių sudarymas
 • Trūkstamų įgūdžių ir kompetencijų analizė
 • Mokymo planų sukūrimas
 • Kartu su darbdaviais, jaunoms moterims, sudaryti individualūs mokymosi planai
 • Jaunų moterų įdarbinimas
 • Projekto veiklos ir rezultatų sklaida
 • Rezultatų tvarumo planas
Finansavimas
EEE and Norway Grants
Organizatorius
WOMEN4IT
Data
-

dComFra (Skaitmeninio raštingumo sistema Ukrainos mokytojams ir piliečiams)

Tikslas

Projekto konsorciumas sieks: sukurti veiksmingą Ukrainos nacionalinės skaitmeninės koalicijos tinklą, vienijantį švietimo įstaigas, asociacijas, valdžios institucijas, verslo atstovus; modifikuoti Ukrainos skaitmeninio raštingumo sistemą; pateikti rekomendacijas, kaip tobulinti skaitmeninio raštingumo studijų programas pagal Europos skaitmeninę darbotvarkę (DAE) ir šiuolaikinius darbo rinkos poreikius; sukurti skaitmeninio raštingumo mokymų modulius ir teikti kokybiškus mokymus ne tik mokytojams, bet ir kitiems Ukrainos visuomenės atstovams.

Finansavimas
Erasmus+
Data
-

IT įmonių konkurencingumo didinimas, teikiant specializuotusIT mokymus“ pagal priemonę „KOMPETENCIJOS LT"

Tikslas

Specializuotų mokymų teikimas >50 IT įmonių; > 900 mokymo dalyvių; >110skirtingų mokymo programų. Tikslas -padidinti ITįmonių darbuotojų žinių ir kvalifikacijos lygį, organizuojant jiems specialiuosius mokymus, dėl kurių išaugtų darbuotojų konkurencingumas darbo rinkoje,teikiamų paslaugų kokybė ir padidėtų darbo efektyvumas.

Finansavimas
ESFA+ įmonių nuosavas indėlis
Organizatorius
Baltijoskompiuterių akademija, UAB
Data
-

IRT sektoriaus modulinių profesinio mokymo programų ir joms skirtų mokymosi priemonių rengimas ir atnaujinimas

Tikslas

Formuoti kvalifikacijas ir kurti naujoviškas, švietimo ir ūkio poreikius atliepiančias modulines profesinio mokymo programas. Rengiamos NET; PHP; JavaScript programuotojo modulinių profesinio mokymo programos ir joms skirtos mokymosi priemonės, atnaujinamos Java programuotojo, Programinės įrangos testuotojo modulinės profesinio mokymo programos ir mokymosi priemonės.

Finansavimas
ESFA
Organizatorius
Baltijos kompiuterių akademija, UAB
Data
-

„Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“

Tikslas

Projektu siekiama padėti mokyklos darbuotojams, koordinuojantiems IKT diegimą, tobulinti savo kompetencijas. Tuo tikslu planuojama parengti kompetencijų tobulinimui programą (modelį) bei organizuoti reikalingas kompetencijų tobulinimo veiklas. Veiklose planuojama parengti inovatyvią ir šiuolaikišką mokymo kurso medžiagą, adaptuojant „DigCompOrg“ įsivertinimo įrankį, bei organizuoti plataus masto (756 darbuotojai) mokymų programų įgyvendinimą.

Finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos
Organizatorius
Nacionalinė švietimo agentūra.
Data
-

„Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“

Tikslas

Sudaryti galimybes saugiai naudotis elektroninėmis paslaugomis bei elektroniniu (skaitmeniniu) ugdymo turiniu švietimo institucijose.
Įgyvendinus projektą numatoma, kad Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose bus įrengta 2000 saugių belaidžių interneto zonų, sukurtos belaidžio interneto stebėsenos, valdymo ir autorizavimo sistemos. Bus apmokyta ne mažiau kaip 1233 mokytojai ir mokyklų vadovai naudotis įrengtu belaidžiu internetu, valdyti mokyklos tinklo parametrus, organizuoti belaidžio tinklo plėtrą, naudoti belaidį tinklą kasdienėje veikloje.

Finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos
Organizatorius
Nacionalinė švietimo agentūra
Data
-

„Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“

Tikslas

Siekiant geresnių mokymosi rezultatų, pritaikyti atnaujintą bendrojo ugdymo turinį įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių grupių specifiniams poreikiams ir parengti naują ugdymo turinį proveržio reikalaujančioms sritims stiprinti.

Finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos
Organizatorius
Nacionalinė švietimo agentūra
Data
-

„Safer Internet Centre Lithuania: draugiskasinternetas.lt I“

Tikslas

Projektu siekiama padaryti internetą patikima aplinka, įtraukti vaikus ir jaunimą į saugesnės interneto erdvės kūrimą. Saugesnio interneto centro tikslas yra plėsti saugesnio interneto paslaugų sistemą Lietuvoje teikiant tris svarbiausias paslaugas visuomenei: 1) informavimo, 2) pagalbos linijos ir 3) karštosios linijos.

Finansavimas
EK lėšos
Organizatorius
Nacionalinė švietimo agentūra
Data

LEAN: Antreprenerystės ir agrikultūros mokymai pradedantiesiems ūkininkams

Tikslas

Sukurti tvirtą ir veiksmingą šešių dalyvaujančių organizacijų partnerystę penkiose Europos šalyse, kartu informuojant visas Europos šalis ir taip siekiant skatinti agronominių žinių ir antreprenerystės gebėjimų ugdymą.

 • Atsižvelgiant į naujų ir jaunų ūkininkų poreikius plėtoti organišką ir ekologišką ūkį, visose 5-iose partnerių šalyse.
 • Sukurti atvirųjų švietimo išteklių mokymo programą, skirtą organinės ir ekologinės ūkininkystės, bei antreprenerystės įgūdžių ugdymui. Mokymo medžiaga bus pagrįsta aukštos kokybės mokymo šaltiniais, įskaitant vaizdo įrašus, atvejų tyrimus ir gerosios praktikos mainus.
 • Teikti pažangias aukštos kokybės mokymosi galimybes, Europos ūkininkams, norint įgyvendinti ir plėtoti savo ūkį pagal ekologinius ir organinius principus.
 • Pasitelkiant novatoriškas IKT priemones, skatinti mainus tarp besimokančiųjų, besimokančiųjų ir mokytojų, besimokančiųjų ir atrinktų ūkininkų, tiek regioniniu, tiek tarptautiniu lygiu.
Finansavimas
Erasmus+
Data
-

MENNET – Mokymo tinklas, skirtas palengvinti įgūdžių tobulinimą

Tikslas
 • Įvertinti žemos kvalifikacijos ir mažiau galimybių turinčių suaugusiųjų, kompetenciją rašyti, skaityti, skaičiuoti ir naudoti kompiuterį;
 • Skatinti žemos kvalifikacijos ir mažiau galimybių turinčių suaugusiųjų tolesnį tobulėjimą, pasinaudojant novatoriškais švietimo modeliais; sukuriant keturių skirtingų submodulių mokymo programą – skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir skaitmeninių kompetencijų naudojimui.
 • Sukurti mentorystės platformą skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir skaitmeninės kompetencijos tobulinimui.
Finansavimas
Erasmus+
Data
-

Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)

Tikslas

Lietuvos kvalifikacijų sandaros pagrindu formuoti šiuolaikišką profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo turinį. Projekto įgyvendinimo metu sukurta ir 180 profesinio mokymo programų pritaikyta Interaktyvi elektroninė mokymosi priemonė, skirta iniciatyvumo ir verslumo bei mokymosi mokytis bendriesiems gebėjimams ugdyti.

Finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos
Organizatorius
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
Data
-

Verslumo įgūdžiai moterims skaitmeniniame pasaulyje (E4W)

Tikslas

Projektu „Verslumo įgūdžiai moterims skaitmeniniame pasaulyje“ siekiama atrasti, išnaudoti ir didinti moterų (įskaitant ir mažiau galimybių turinčias) užimtumo bei įsitraukimo į darbo rinką potencialą, padėti moterims pasiekti geriausias įsidarbinimo galimybes ugdant jų „minkštuosius” gebėjimus. Dviejų metų laikotarpiu sukurti ir išbandyti suaugusiųjų neformaliojo švietimo įstaigų darbuotojams ir moterims inovatyvią tiesioginių mokymų programą, organizuojant jos išbandymą bei teikiant pagalbą darbo ar geresnės karjeros galimybių paieškose.

Finansavimas
Erasmus strateginės partnerystės
Organizatorius
VIPT asociacija
Data
-

E-įgūdžių karjeros vadovas (DIMESCA)

Tikslas

Gerosios praktikos mainų projektas su 8 partnerėmis iš skirtingų Europos Sąjungos šalių. Pagrindinis projekto tikslas – keistis gerąją patirtimi ir praktika skaitmeninių įgūdžių stiprinimo srityje.

Finansavimas
Erasmus strateginės partnerystės
Organizatorius
VIPT asociacija
Data
-

C3PLACES – using ICT for Co-Creation of inclusive public Places

Tikslas

Plėsti kūrybinio bendradarbiavimo įtraukios visuomenės viešąsias vietas, taikant IKT. „C3PLACES“ planuoja sukurti vertę, siūlydami moksliškai pagrįstas strategijas ir priemones viešųjų atvirų erdvių kokybei gerinti, įtraukdami potencialius vartotojus į bendrą kūrybą. Rezultatai padidins kūrėjų ir vartotojų informuotumą apie naujas programas ir technologijas, kad būtų skatinami žmonių elgesio pokyčiai, siekiant gyventojų aktyvesnio gyvenimo būdo ir kūrybinių gebėjimų  plėtros, įgalinant skaitmeninių priemonių taikymą.

Finansavimas
ERA-NET
Data
-
Partneriai
Mykolo Romerio universitetas

ES Piliečių mokslo platforma MRU/ EU-Citizen.Science platform

Tikslas

Dalintis, inicijuoti ir sužinoti apie piliečių mokslą Europoje. Projektas „EU-Citizen.Science“ kuria pagrindinę piliečių mokslo Europoje platformą. Tai bus vieta dalytis naudingais šaltiniais apie piliečių mokslą, įskaitant įrankius ir gaires, geriausią patirtį ir mokymo modulius. Tai padarys Europoje sukurtas piliečių mokslo žinias prieinamas visiems ir leis žmonėms pradėti savo veiklą. Tai taip pat suteiks galimybę visiems, susijusiems su piliečių mokslu ar juo besidomintiems, sužinoti daugiau ir lengviau įsitraukti į mokslinius tyrimus.

Finansavimas
Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014- 2020)
Data
-
Partneriai
Mykolo Romerio universitetas

Saugesnio interneto savaitė

Tikslas

Organizuoti ir aktyviai dalyvauti kasmetiniame renginyje „Saugesnio interneto diena“, kuris vyksta tarptautinės kampanijos „Saugesnio interneto savaitė“ metu.

Pagrindinis tikslas – skatinti Lietuvos visuomenę, ypač vaikus ir jaunimą, saugiai naudotis internetu.

Finansavimas
50% finansuojama iš EK projektų ir NSK partnerių šaltinių
Organizatorius
Švietimo informacinių technologijų centras ir asociacija „Langas į ateitį“
Data
-
Tikslinė grupė
Visi Lietuvos gyventojai

All Digital Week 2018

Tikslas

Organizuoti ir aktyviai dalyvauti renginiuose, seminaruose, vebinaruose ir kitose viešinimo veiklose, kuruojamose Telecenter Europe.

Pagrindiniai tikslai:

 • skatinti pasitikėjimą technologijomis ugdant kritinį mąstymą ir medijų raštingumą;
 • ugdyti „mokymosi visą gyvenimą“ nuostatą siekiant tobulinti skaitmeninius gebėjimus.
Finansavimas
NSK partneriai ir verslo organizacijos
Organizatorius
Asociacija „Langas į ateitį“
Data
-
Tikslinė grupė
Visi Lietuvos gyventojai

Renginys „Moterys ir technologijos“ (Girls in ICT)

Tikslas

Sklaidos apie IRT svarbą moterims ir merginoms didinimas.

Pagrindinis tikslas yra įkvėpti, skatinti ir remti moteris technologijų srityje. Vienas iš renginio tikslų yra motyvuoti ir skatinti jaunas merginas studijuoti IRT ir STEM.

Finansavimas
bus tikslinama
Organizatorius
NSK narys NDMA (dr. Danguolė Rutkauskienė)
Data
Tikslinė grupė
Mokinės ir pedagogai

Programavimo savaitė

Tikslas

Organizuoti ir aktyviai dalyvauti renginiuose, seminaruose, vebinaruose ir kitose viešinimo veiklose tarptautinės kampanijos „Programavimo savaitė“ (CodeWeek) metu.

Iniciatyvos tikslas – kompiuterinio mąstymo ir programavimo propagavimas. Renginių, pažintinių užsiėmimų ir akcijų metu siekiama populiarinti programavimą, suprantamai paaiškinti šios srities gebėjimus ir sutelkti motyvuotus žmones mokytis, parodyti, kaip įgyvendinti idėjas programuojant.

Finansavimas
bus tikslinama
Organizatorius
Programavimo savaitės ambasadorė Lietuvoje: skaitmeninio raštingumo kuratorė Renata Danielienė
Data
Tikslinė grupė
Visi Lietuvos gyventojai, ypač jaunimas

Pažangios mokymosi technologijos

Tikslas

Sklaidos didinimas apie naujausias nuotolinio mokymosi tendencijas, mokymosi visą gyvenimą naudą, mokymą naudojant nuotolinio mokymosi priemones, nuotolinio mokymo kursus.

Finansavimas
Organizatoriaus lėšomis
Organizatorius
NDMA
Data
Tikslinė grupė
Mokslininkai
Akademinė visuomenė
Pedagogai ir kiti e-mokymosi paslaugų tiekėjai

Prisijungusi Lietuva

Tikslas

Projektas siekia akcentuoti skaitmeninių gebėjimų svarbą ir motyvuoti bei skatinti Lietuvos visuomenę įgyti skaitmeninius gebėjimus, būtinus norint efektyviai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu ir e-paslaugomis. Siekiama padidinti naudojimąsi internetu Lietuvoje iki 84% gyventojų. Tikslinės grupės – nesinaudojantys bei mažai naudojantys IRT bus pasiekiamos aktyviai dalyvaujant 500 vietos bendruomenių ir 1200 viešosiose bibliotekose esančių interneto prieigos taškų. Iš tikslinių grupių bus atrenkami skaitmeniai lyderiai ir e-skautai, kurie galėtų tapti savanoriais viešuosiuose interneto prieigos taškuose.

Projekto rezultatai 2018 m. pabaigoje

500 skaitmeninių lyderių tinklas.

Finansavimas
Europos regioninės plėtros fondas
Data
Partneriai
Informacinės visuomenės plėtros komitetas
Asociacija „Langas į ateitį“
State Regulatory Authority
Vidaus reikalų ministerija
Martyno Mažvydo biblioteka
Tikslinė grupė
Nesinaudojantys ir mažai besinaudojantys IRT

Saugesnio interneto savaitė

Tikslas

Organizuoti ir aktyviai dalyvauti „Saugesnio interneto dienos“, kuri vyksta saugesnio interneto savaitės metu, renginiuose.

Pagrindinis renginių tikslas paskatinti Lietuvos visuomenę, o ypač vaikus ir jaunimą, saugiai naudotis internetu, kurti geresnį turinį internete.

Finansavimas
50% finansuojama iš EK projektų ir NSK partnerių šaltinių
Organizatorius
Švietimo informacinių technologijų centras ir asociacija „Langas į ateitį“
Data
-
Tikslinė grupė
Visi Lietuvos gyventojai

Interneto savaitė 2017

Tikslas

Organizuoti ir aktyviai dalyvauti renginius, seminarus, vebinarus ir kitus sklaidos renginius interneto savaitės metu.

Interneto savaitė yra iniciatyva, skatinanti naudotis technologijomis bei internetu, įgyti geresnių įgūdžių ir labiau pasinaudoti interneto teikiamomis galimybėmis.

Šiais metais akcijos veiklos, mokymai ir renginiai apims šias temas:

 • kibernetinis saugumas: saugus naudojimasis technologijomis ir internetu, skaitmeninės tapatybės valdymas;
 • paslaugos: sumanus ir saugus naudojimasis elektroninėmis paslaugomis;
 • verslumas ir užimtumas: nauji darbui ar verslo pradžiai reikalingi skaitmeniniai įgūdžiai.
Finansavimas
Šią akciją remia verslas, nevyriausybinės organizacijos ir valdžios institucijos
Organizatorius
Asociacija „Langas į ateitį“
Data
-
Tikslinė grupė
Visi Lietuvos gyventojai

Programavimo savaitė

Tikslas

Organizuoti ir aktyviai dalyvauti renginius, seminarus, vebinarus ir kitus sklaidos renginius programavimo savaitės metu.

Iniciatyvos tikslas kompiuterinio mąstymo ir programavimo propagavimas. Renginių, pažintinių užsiėmimų ir akcijų, siekiant populiarinti programavimą, suprantamai paaiškinti šios srities gebėjimus ir sutelkti motyvuotus žmones mokytis.

Finansavimas
NSK ir verslas
Organizatorius
Programavimo savaitės ambasadoriai Lietuvoje: skaitmeninio raštingumo kuratorė Renata Danielienė ir Petras Šlėkys
Data
-
Tikslinė grupė
Visi Lietuvos gyventojai, ypač jaunimas

Renginys „Moterys ir technologijos“ (Girls in ICT day in Lithuania)

Tikslas

Sklaidos apie IRT svarbą moterims ir merginoms didinimas.

Pagrindinis tikslas yra įkvėpti, skatinti ir remti moteris technologijų srityje. Vienas iš renginio tikslų yra motyvuoti ir skatinti jaunas merginas studijuoti IRT ir STEM. Konferencijos metu organizatoriai naudos inovatyvias komunikavimo priemones siekiant pasiekti merginas iš skirtingų Lietuvos regionų.

Finansavimas
EK
NSK
NDMA
Organizatorius
ITU konferencijos paralelinės sesijos koordinatorius: NSK narys NDMA (dr. Danguolė Rutkauskienė)
Data
Tikslinė grupė
Mokinės ir pedagogai.

Pažangios mokymosi technologijos

Tikslas

Sklaidos didinimas apie naujausias nuotolinio mokymosi tendencijas, mokymosi visą gyvenimą naudą, mokymą naudojant nuotolinio mokymosi priemones, nuotolinio mokymo kursus.

Finansavimas
Organizatoriaus lėšomis
Organizatorius
NDMA
Data
Tikslinė grupė
Mokslininkai
Akademinė visuomenė
Pedagogai ir kiti e-mokymosi paslaugų tiekėjai

Kompiuterininkų dienos 2017

Tikslas

Pagrindinis tikslas – organizuoti forumą technologinių, mokslinių ir švietimo pasiekimų IRT srityje pristatymui, diskusijoms ir sklaidai.

Kompiuterininkų dienų metu dalyvaujantys pedagogai, mokytojai, studentai, mokslininkai, inžinieriai, smulkaus ir vidutinio verslo bei viešojo sektoriaus atstovai ir politikai pristato pasiekimus IRT srityje ir diskutuoja apie ateities tendencijas.

Finansavimas
Registracijos mokestis
Verslo parama
NSK
Organizatorius
LIKS
Data
-
Tikslinė grupė
Mokytojai
Studentai
Akademikai
Mokslininkai
IRT verslo ir viešojo sektoriaus atstovai
Politikai

Docker laboratorija

Tikslas

Pristatyti naują atviro kodo platformą programuotojams ir sistemų administratoriams programų kūrimui, saugojimui ir vykdymui.

Finansavimas
NSK narys UAB Baltijos kompiuterių akademija.
Organizatorius
UAB Baltijos kompiuterių akademija.
Data
Tikslinė grupė
Jaunimas (18-25 m.)

Gerosios IT valdymo praktikos pagal ISACA

Tikslas

Pateikti žinias ir įžvalgas aktualiausiomis IT valdymo temomis. Renginio metu bus angrinėjami šie klausimai:

 • kaip pasirinkti tinkamą IT valdymo modelį ir jį taikyti,
 • ar tikrai IT auditą gali atlikti kiekvienas,
 • kaip COBIT metodika gali padėti planuojant IT iniciatyvą organizacijoje,
 • ko galime pasimokyti iš Rytų Afrikos centrinių bankų praktikos su COBIT,
 • kodėl kibernetinis atsparumas svarbus tiek profesinėje, tiek ir asmeninėje erdvėje.

 

Finansavimas
UAB Baltijos kompiuterių akademija, ISACA Lietuvos skyrius.
Organizatorius
UAB Baltijos kompiuterių akademija.
Data
Tikslinė grupė
Verslo ir valstybinių institucijų atstovai

IT paslaugų valdymo imitacinis žaidimas „McKinley oro uostas“

Tikslas

Verslo ir vyriausybės profesionalų bendradarbiavimo stiprinimas naudojant IT valdymo gerąją praktiką, imitacinio žaidimo pagalba suteikiant praktinių žinių apie IT paslaugų valdymo procesus.

Tikslinė grupė

Verslo ir vyriausybės institucijų atstovai (uždaras).

 

Finansavimas
UAB Baltijos kompiuterių akademija
Organizatorius
Baltijos kompiuterių akademija, UAB.
Data

Projektas „Youth Work HD“

Tikslas

Projekto metu siekiant spręsti Europoje aktualią jaunimo nedarbo problemą ir gerinti darbo su jaunimu kokybę bus sukurti nuotoliniai kursai atsižvelgiant į jaunimo darbuotojų poreikius profesiniam tobulėjimui. Šiais kursais bus siekiama gerinti jaunimo darbo kokybę, ypač kreipiamas dėmesys į jaunus žmones, kurie neturi darbo ir nesimoko (angl. NEET).

Projekto rezultatai 2017 m. pabaigoje

Nuotolinio mokymosi kursai jaunimo darbo centrų personalui.

Projekto rezultatai 2018 m. pabaigoje

Nuotolinio mokymosi kursai 37 jaunimo darbo centrų personalui.

Finansavimas
Erasmus+
Data
-
Partneriai
Asociacija „Langas į ateitį“
Tikslinė grupė
Darbuotojai iš jaunimo darbo centrų

Projektas „3D spausdinimo mokymai skatinant ES inovacijas ir kūrybiškumą“ (3DP)

Tikslas

Projekto tikslas didinti studentų, jaunimo ir suaugusiųjų įgūdžius 3D spausdinimo srityje Rumunijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Maltoje.

Projekto rezultatai 2017 m. pabaigoje

Kurso medžiaga ir sertifikavimo testai.

Projekto rezultatai 2018 m. pabaigoje

Kurso medžiaga ir sertifikavimo testai partnerių kalbomis, pilotiniai mokymai.

Finansavimas
Erasmus+
Data
-
Partneriai
VšĮ „Informacinių technologijų institutas“
Tikslinė grupė
Organizacijos, įmonės ir asmenys, besidomintys kaip naudotis arba kaip padėti kitiems naudotis 3D spausdinimo revoliucija įvairiose srityse: švietime, pramonėje, mene, versle, tarpininkavime, teisėje, politikoje, finansuose ir kt

Projektas „Senjorai ir skaitmeninės technologijos” (Seniors@DigiWorld)

Tikslas

Paskatinti vyresnio amžiaus gyventojus, niekada nesinaudojusius internetu, susipažinti su skaitmeninėmis technologijomis, jų galimybėmis bei pradėti jomis naudotis.

Projekto rezultatai 2017 m. pabaigoje

Įvykdyti ir įvertinti pilotiniai mokymai Lietuvoje, Rumunijoje, Ispanijoje ir Vokietijoje.

Finansavimas
Erasmus+
Data
-
Partneriai
Asociacija VIPT
Tikslinė grupė
Senjorai
Socialiniai darbuotojai
Telecentrų darbuotojai
Bibliotekininkai

IT programa pradinėse mokyklose

Tikslas

Sukurti naują IT programą pradinėms mokykloms ir išbandyti ją atrinktose tam tikrus standartus atitinkančiose pradinėse mokyklose.

Projekto rezultatai 2017 m. pabaigoje

10 mokyklų bus atrinkta siekiant išbandyti IRT programą ir gauti grįžtamąjį ryšį.

 

Finansavimas
Viešasis
Data
-
Partneriai
Švietimo ir mokslo ministerija
Švietimo informacinių technologijų centras
Ugdymo plėtotės centras
Tikslinė grupė
Pradinių klasių mokytojai

„Women Go Tech“

Tikslas

Pirmoji mentorystės programa Lietuvoje, skirta studentėms ir profesinį kelią pradėjusioms moterims, kurias domina karjera technologijų sektoriuje.

Projekto rezultatai 2017 m. pabaigoje

45 įdarbintos moterys IRT sektoriuje ir informacijos sklaida Lietuvoje.

Projekto rezultatai 2018 m. pabaigoje

55 įdarbintos moterys IRT sektoriuje ir informacijos sklaida Lietuvoje.

Finansavimas
Telia ir Infobalt
Data
-
Partneriai
Infobalt
Tikslinė grupė
Merginos ir moterys

Infobalt Akademija

Tikslas

Per 10 mėnesių paruošti jaunuosius specialistus suteikiant jiems teorines žinias ir praktiką IT įmonėse.

Projekto rezultatai 2017 m. pabaigoje

75% įdarbintųjų.

Finansavimas
Viešasis, Infobalt, verslo finansavimas
Data
-
Partneriai
Infobalt
Tikslinė grupė
Jaunieji programuotojai

Up2U – Universiteto link – atotrūkio tarp mokyklų ir universitetų mažinimas per neformalųjį švietimą

Tikslas

Projekto tikslas yra užmegzti ryšius tarp gimnazijos vyresnių klasių mokinių ir aukštojo mokslo institucijų bei mokslininkų, siekiant integruoti formalius ir neformalius mokymosi scenarijus, panaudojant technologijas ir sukurti metodologiją, kurios dėka mokiniai norės studijuoti universitetuose.

Projekto rezultatai 2017 m. pabaigoje

Projekto Up2U metu bus sukurti integruoti įrankiai, kurie palengvins kitų įrankių ir paslaugų prieinamumą mokymosi bendruomenei. Tikimasi, kad projektas taip pat paskatins pedagogus ir besimokančiuosius naudoti AŠI bei kitus produktus, panaudojant savo asmeninius įrenginius.

Projekto rezultatai 2018 m. pabaigoje

Projekto Up2U metu bus sukurti integruoti įrankiai, kurie palengvins kitų įrankių ir paslaugų prieinamumą mokymosi bendruomenei. Tikimasi, kad projektas taip pat paskatins pedagogus ir besimokančiuosius naudoti AŠI bei kitus produktus, panaudojant savo asmeninius įrenginius.

Finansavimas
H2020
Data
-
Partneriai
Kauno technologijos universitetas
Tikslinė grupė
Gimnazistai
Mokytojai
Dėstytojai

GYIT – Įtrauk moksleivius į IT

Tikslas

Projekto tikslas yra sudominti mokyklinio amžiaus jaunimą informacinėmis technologijomis ankstyvajame amžiuje, padėti jomis naudotis, taip ugdant skaitmeninius įgūdžius ir orientuojant juos karjerai informacinių technologijų srityje.

Projekto rezultatai 2017 m. pabaigoje

Planuojama baigti IT įvadinį kursą – šis kursas skirtas pristatyti mokiniams informacines technologijas iš praktinės pusės, linksmai ir įdomiai. Kursas sudarytas iš daug modulių, skirtų skirtingoms informacinių technologijų sritims. Moduliai apims tiek teorinę, tiek praktinę dalis.

Projekto rezultatai 2018 m. pabaigoje

IT įvadinis kursas, skirtas pristatyti mokiniams informacines technologijas iš praktinės pusės, linksmai ir įdomiai. Kursas sudarytas iš daug modulių, skirtų skirtingoms informacinių technologijų sritims. Moduliai apims tiek teorinę, tiek praktinę dalis.

Finansavimas
ERASMUS+
Data
-
Partneriai
BETI (Baltijos edukacinių technologijų institutas)
Tikslinė grupė
Moksleiviai
Informacinių technologijų mokytojai
Karjeros konsultantai